دکتر حسین مطوریان پور

شماره نظام پزشکی:28411

شماره عضویت انجمن:1210

آدرس:خرم آباد-خیابان شهدای شرقی کوچه اسفند یکم

تلفن:0663322097