دکتر رامین میرمحمدی

شماره نظام پزشکی: 107066

شماره عضویت انجمن:1982

آدرس:اردبیل-بیمارستان امام خمینی درمانگاه پوست