دکتر نسترن نمازی

شماره نظام پزشکی: 94718

شماره عضویت انجمن: 1865

آدرس: تهران-بیمارستان شهدا-بیمارستان لقمان