اریتراسما (Erythrasma)

اریتراسما عفونت مزمن و سطحی نواحی چین دار پوست میباشدکه موجب تیرگی پوست در این نواحی میشود. عامل بیماری نوعی از باکتری هوازی چربی دوست و گرم مثبت (g+)  بنام کورینه باکتریوم مینوتیسیموم  Corynebacterium minutissimum میباشد که این میکروب فلورای طبیعی پوست می‌باشد و درشرایط مناسب خصوصا درمناطق با آب و هوای گرم و مرطوب به طبقه شاخی پوست تهاجم کرده و ایجاد علائم بالینی می نماید.

بیماری  شیوع جهانی داشته و حدود 4% افراد جامعه درگیر بیماری میشوند. بیماری در سیاهپوستان شایعتر می‌باشد. شایعترین محل عفونت چین‌های کشاله ران است که در مردان بیشتر شیوع دارد ولی درگیری در ناحیه بین انگشتان در خانمها شایعتر میباشد.

 

علائم بالینی:

ضایعات بصورت لکه‌های با حدود مشخص و به رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای دیده میشوند و سطح ضایعات واجد پوسته های ظریف بوده و پوست ظاهر چین خورده دارد. التهاب پوست خفیف بوده و گاهی خارش پوست  وجود دارد.

عفونت بطور شایع در نواحی کشاله ران، داخل رانها، اسکروتوم (کیسه بیضه) و بین انگشتان پا ایجاد میشود. ضایعات با شیوع کمتر در نواحی زیر بغل، زیر سینه ها، اطراف ناف و چین باسن رخ میدهد.

در نواحی بین انگشتان عموما فضای بین انگشتان چهارم و پنجم درگیر میشود و ضایعات در این ناحیه مرطوب  (maceratedمیباشد.

فاکتورهای مستعد کننده بیماری شامل:

 تعریق بیش‌ ازحد (هیپرهیدروز)، آسیب فیزیکی به سد دفاعی پوست، چاقی، دیابت شیرین، بهدلشت بد، سن بالا، آب و هوای گرم و ضعف ایمنی میباشند.

تشخیص:

 بعلت تولید ماده پورفیرین توسط این باکتری با تابش لامپوود (Wood's light) در محل ضایعه، فلورسانس قرمز مرجانی (coral red) دیده می‌شود. در رنگ‌آمیزی از پوسته‌های ضایعات،کورینه باکتریوم مینوتیسیموم بصورت اشکال باسیلی یا کوکسی شکل کوچک دیده میشوندکشت میکروبی معمولا نیاز نیست.

 

تشخیصهای افتراقی بیماری شامل:

کچلی کشاله ران، پیتیریازیس  ورسیکالر، اگزمای تماسی و عفونتهای کاندیدا میباشد.

 درمان:

پاسخ درمانی به دارو عموما خوب بوده ولی بیماری تمایل به عود مجدد دارد.

پمادهای آنتی بیوتیکی مانند فوزیدیک اسید، محلولهای کلیندامایسین موضعی در موارد خفیف کاملا سودمند میباشند.

در موارد شدید و گسترده از آنتی بیوتیکهای خوراکی مانند اریترومایسین و تتراسیکلین استفاده میشود.

مصرف صابونهای آنتی باکتریال جهت پیشگیری از عود بیماری مفید میباشد.

عفونت بین انگشتان پا معمولا به درمان مقاوم است.

بهداشت فردی نیز جهت پیشگیری از عود بیماری کمک کننده است و شستشوی روزانه نواحی چین دار با آب و صابون جهت  جلوگیری از عود بیماری مؤثر است.

منبع: دکتر محمد گلشنی متخصص پوست، مو و زیبایی