انواع روش های كاشت مو

 اساس كلی در روش های جراحی كاشت مو بر مبنای انتقال موها بصورت واحدهای فوليكول مو حاوی ١ تا ٤ تار مو از نواحی پشت سر كه تراكم بالاتری دارند به نواحی با تراكم كمتر موها در جلوی سر استوار می باشد كه امروزه بدين منظور بطور عمده از ٢ روش جراحی به نام های Follicular Unit Transplantation و Follicular Unit Extraction استفاده می گردد كه بصورت خلاصه به اینها روش های FUT و FIT(FUE) اطلاق ميگردد.

  روش های جراحی كاشت مو،هر دو روش با بی حسی موضعی و بصورت سرپايی انجام می گردد:

الف) در روش FUT پس از شستن سر، ناحيه دهنده موها در ناحيه پشت سر كه تقريبا بين دو لاله گوش واقع ميشود توسط تزريق ماده بی حسی، بی حس ميگردد و به جراح اين امكان را ميدهد تا يك نوار (strip) به عرض حدود ١ تا 1/5 سانتی متر و طول حدود ٢٥ تا ٣٠ سانتی متر را برداشته و سپس ناحيه دهنده بخيه ميگردد. پس از اين مرحله نوار حاوی موها، زير ميكروسكوپ به قطعات كوچك (گرفت های) حاوی ١ تا ٤ تار مو تقسيم می شود. سپس گرفت های آماده شده در سوراخ هايی كه بدين منظور در ناحيه مورد نظر كاشت تعبيه می گردند، قرار داده می شوند.

روش FUT در يك جلسه (يك روز) انجام می گيرد. بخيه های ناحيه دهنده موها در حدود ١٠ روز بعد كشيده می شوند.

 ب) در روش FUE پس از تراشيدن موهای ناحيه پس سر و تزريق بی حسی موضعی، گرفت ها از ناحيه دهنده كه در پشت سر می باشد، بصورت تک تک توسط وسيله بخصوصی به نام پانچ برداشته می شوند. در اين روش به منظور جدا كردن گرفت ها به كمك پانچ، برش های دايره ای شكل كوچكی به قطر تقريبی ١ ميلی متر در اطراف هر واحد فوليكول مو ايجاد مي گردد و گرفت ها خارج گرديده و سپس همانند روش FUT گرفت ها در سوراخ های تعبيه شده ناحيه گيرنده كاشته می شوند.

در روش FUE با توجه به اينكه برداشتن گرفت ها از ناحيه دهنده بصورت تک تک انجام ميشود مدت زمان برداشتن گرفت ها به مراتب طولانی تر از برداشتن استريپ در روش FUT می باشد و به همين دليل در برخی موارد ممكن است اين مرحله در چندين روز متوالی تكرار گردد.

مقايسه FUT و FIT:

١.تعداد كلی گرفت های قابل برداشت در هر جلسه در روش FUT بيشتر از روش FIT می باشد.

٢. كيفيت گرفت های برداشته شده در روش FUT بهتر از FIT می باشد.

٣.در روش FIT  نياز به تراشيدن موهای پشت سر می باشد و حدود ١٠-١٤ روز طول می كشد تا با رويش مجدد موها ناحيه دهنده پوشانده شود در حاليكه در روش FUT نيازی به تراشيدن موهای پشت سر نمی باشد.

٤. در روش FUT استريپ از ناحيه ای كه موها بيشترين احتمال ماندگاری در ناحيه گيرنده را دارند برداشته مي شود در حاليكه در روش FIT جهت رسيدن به تعداد گرفت های مناسب اغلب از نقاطی از پشت سر كه موها ماندگاری كمتری دارند نيز استفاده می شود كه در درازمدت نتيجه بخشی در ناحيه گيرنده را كاهش می دهد.

 ٥. جای زخم (اسكار) در ناحيه دهنده در روش FUT پس از كشيدن بخيه ها بصورت خطی باقی می ماند كه در صورت بهره گيری از تكنيك مناسب قابل رويت نمی باشد. در روش FIT  هر چند كه اسكار خطی وجود ندارد ولی جای زخم (اسكار) بصورت نقاط دايره ای شكل كوچك بصورت پراكنده در بين موها باقی می ماند.

٦. در صورت نياز به تكرار كاشت مو در روش FUT اسكار قبلی برداشته می شود و مجدد يك خط اسكار باقی می ماند درحاليكه در صورت تكرار FIT هر بار اسكارهای دايره ای كوچكی به اسكارهای جلسات قبلی اضافه می گردد.

٧. در روش FUT نوار يا استريپ برداشته شده از ناحيه پشت سر به روش جراحی بخيه ميشود و لذا باعث كاهش تراكم موهای پشت سر نمی شود در حاليكه  روش FIT مينتواند سبب كاهش تراكم موها در ناحيه پشت سر گردد.

٨. مدت زمان لازم جهت ترميم محل دهنده در روش FIT كوتاهتر از روش FUT می باشد.

٩. درد و ناراحتي بعد از جراحی در روش FIT كمتر می باشد البته با رعايت تدابير مناسب حين و پس از جراحی در روش FUT نيز درد شديدی وجود نخواهد داشت.

افراد كانديد مناسب جهت كاشت مو چه كسانی هستند؟

برای این منظور، در نظر گرفتن فاكتورهای متعددی لازم است. اما بصورت كلی بهترين كانديدای پیوند مو، مردان بالای ٢٥ سال با تراكم قابل قبول مو در ناحيه پشت سر هستند.

در ارتباط با پیوند مو در خانم ها، با توجه به اينكه دربسياری از موارد روند ريزش و نازك شدن موها در تمام پوست سر رخ می دهد لذا در انتخاب زنانی كه از كاشت مو سود می برند می بايست دقت فراوان به خرج داده شود.

کدام روش را انتخاب کنیم بصورت خلاصه FUT يا FIT؟

با توجه به اينكه انجام روش FIT راحت تر می باشد و نياز به تجهيزات و امكانات كمتری دارد اين روش بسيار متداول گرديده است ولی كماكان بهترين روش جراحی كاشت مو از نظر بسياری از جراحان صاحب نظر، روش FUT يا همان استريپ می باشد. البته  در برخی موارد بهره گيری از روش FIT بسيار سودمند می باشد.

در خاتمه نيز لازم به ذكر است كه موارد فوق خلاصه ای از نكات كلی روش های كاشت مو می باشد و يكی از مهمترين مسائل در كاشت موی موفق، انتخاب صحيح فردی است كه از كاشت مو سود می برند و نياز به معاينه دقیق پوست كف سر این  فرد می باشد.  به عنوان مثال در صورت وجود برخی علايم و نشانه ها در معاينه پوست كف سر، نبایستی تا انجام يكسری بررسی های بيشتر كاشت مو انجام شود. لذا توصيه ميشود که روش كاشت مو حتما تحت نظر متخصصين پوست انجام گردد.

 منبع : دکتر رامین ربانی متخصص پوست، مو، زیبایی

آدرس كلينيك كاشت مو دكتر عباسي : تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به ميدان ونک، خيابان چهاردهم، پلاک 11 تلفن:88886700 و 8867349