هفدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران برگزار شد

 

در این کنگره تعداد ۷۵۰ نفرازمتخصصین شرکت کردند که نسبت به دوره های قبل بی سابقه بوده و در مجموع حدود ۴۵ سخنرانی و بیش از ۳۰ ورکشاپ برگزار شد. 

در این دوره از کنگره ۱۲ مهمان خارجی حضور داشتند. از جمله ریاست انجمن پوست اطفال اروپا مهمان ویژه کنگره بودند. برای اولین بار تعداد ۸ ورکشاپ بصورت هندز آن با اساتید مطرح  برگزار شد وهمچنین دو مسابقه، برترین Case Report وعکس نیز برگزار شد.