آیا ممکن است فرد به دنبال استفاده از بوتاکس به دارو پاسخی ندهد؟

پاسخ: دکتر مجتبی قمری متخصص پوست، مو و زیبایی

ماندگاری اين دارو پس از تزريق به فاكتورهای متعددی بستگی دارد که شامل موارد زیر میباشد.

 استرس های فيزيكی مانند:

  •  ورزش سنگين
  •  كار سنگين
  • كم خوابی
  • تماس بيش از حد با حرارت و آفتاب
  • بيماری های تب دار و مزمن
  • مصرف بعضي داروها
  • استعمال دخانيات و الكل

كه همگی موجب كاهش اثر بوتاكس ميگردند؛ همچنين استرس های روحی و روانی نيز موجب كاهش زمان ماندگاری دارو ميگردد ولی اگر تمام فاكتورهای مزاحم كم شوند ماندگاری حدود چهار ماه متصور ميباشد.