نام: کاسنی

نام علمی: Cichorium intybus

خواص پوستی: کاهش جوش های پوستی، روشن کننده پوست