ايجاد نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشکی ايران

رييس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با اشاره به ايجاد نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشکی ايران (نوپا)، افزود: بهره برداری اثر بخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کيفی پژوهش های نظام سلامت، صرفه جويی و مديريت هزينه ها در پژوهش های نظام سلامت از اهداف تشکيل اين نظام است.
دکتر پيام کبيری در نشست خبری معاون تحقيقات و فناوری 
گفت: محققين و نويسندگان از جمله اعضای هيات علمی، دانشجويان و پژوهشگران از اقلام و عناصر اطلاعات پژوهشی علوم پزشکی و سلامت است و طرح های تحقيقاتی، پايان نامه، مقالات، مجلات، کتاب ها و پروانه های ثبت اختراعات از ديگر اقلام و عناصر اطلاعات پژوهشی و سلامت است.

رييس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با اشاره به ايجاد نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشکی ايران (نوپا)، افزود: بهره برداری اثر بخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کيفی پژوهش های نظام سلامت، صرفه جويی و مديريت هزينه ها در پژوهش های نظام سلامت از اهداف تشکيل اين نظام است.
به گفته وی، افزايش مشاهده پذيری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و نتايج پژوهش ها و پايش، رصد، توزيع و ترويج دانش توليد شده از پژوهش های پزشکی از ديگر اهداف ايجاد نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشکی ايران است.

دکتر کبيری با بيان اين که در نظام نوپا، 12 سامانه اطلاعات علمی و 12 خدمت نوين پژوهشی وجود دارد، افزود: سامانه های علم سنجی اعضای هيات علمی، علم سنجی دانشگاه ها، مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی، مديريت انتشارات و کتب، مجلات نامعتبر و جعلی، کتابخانه ملی ديجيتال پزشکی، سامانه اخبار پژوهش های سلامت کشور و پايان نامه های پزشکی و بانک اطلاعات مقالات پزشکی و بانک اطلاعات طرح های تحقيقاتی، در اين نظام نوين اطلاعات پژوهش های پزشکی ايران وجود دارد.

منبع: خبرگزاری آریا