متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر المیرا اسدی

نظام پزشکی: 140554

شماره عضویت انجمن: 2175

شاهرود