درمان اسکار آکنه بوسیله پانچ انجام شده توسط آقای دکتر محمد گلشنی