دکترعلی رمضانی 

آیا مصرف فیناستراید درآقایان عوارض مهمی دارد؟    

  پاسخ آقای دکترعلی رمضانی متخصص پوست :

مصرف داروی فیناستراید با دوز یک میلی گرم در آقایان در یک درصد موارد می تواند منجر به کاهش موقت میل جنسی شود بنابراین اگر این مشکل ایجاد شد چند هفته پس از قطع دارو خود بخود بر طرف می شود.

به عبارتی فیناستراید یک میلی گرم در آقایان عارضه شایع و مهم و ماندگاری ندارد( باعث کاهش توانایی جنسی و یا کاهش باروری نمیشود)  و می توان با تجویزو تحت نظر پزشک متخصص آن را سال ها مصرف نمود. آقایانی که سابقه بیماری واریکوسل دارند باید پزشک را از آن مطلع سازند