کره کاکائو

این گیاه پاک کننده و چرب کننده است.

 

كره كاكائو