نخل اره ای

این گیاه در درمان طاسی مردانه استفاده می شود.