متخصص پوست، مو و زیبایی دكتر پروین طاوسی

شماره نظامپزشكی:١١٦١٨٠

آدرس: خوزستان، رامهرمز، بیمارستان امام خمینی

تلفن: ۴۳۵۲۲۳۴۳