دیفن باخ

لمس اين  گیاه ایجاد سوزش و خارش و خوردن آن موجب نارسایی تنفسی میشود.