گل صدتومانی

اين گل باعث شکم درد، مشکل تنفسی،فلج ، كما ومرگ مي‌شود.