PRP در درمان ریزش مو، بهتر است به تنهایی استفاده شود یا همراه با سایر داروهای تقویت کننده مو؟

PRP (platelet rich plasma) و درمانهای اتولوگ پروتئینی در سالیان اخیر در درمان ریزش موهای هورمونی ژنتیکی و ریزش موهای ناحیه ای (سکه ای) مورد استفاده قرار گرفته است.

در تعدادی از مطالعات کارآزمائی بالینی جدید، درمان مکرر با PRP موثر و بی خطر گزارش شده است و این درمان موجب تحریک رشد موها گردیده است.

پروتئین های بیولوژیک فعال و سیتوکین های آزاد شده (بواسطه فعالیت پلاکتها) موجب تحریک فولیکولوژنز و فعال شدن فاز رشد (آناژن) پیاز موی نهفته می گردد.

در برخی از مطالعات انجام شده، درمان PRP همراه با درمان های اصلی ریزش مو موجب تشدید پاسخ های درمانی گردیده و نتیجه درمان نهائی بسیار بهتر شده است.

درمان های اصلی ریزش مو که توسط FDA تایید شده است شامل داروهائی مانند مینوکسیدیل، فیناستراید، ماکرومولکولهای بیواکتیو و درمان با سلولهای بنیادی است؛ البته مطالعات بالینی بیشتر جهت حصول نتایج دقیق تر لازم می باشد.

در حال حاضر توصیه اصلی این است که درمان ریزش مو با PRP بایستی همراه با درمان های اصلی ریزش مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: Journal of cosmetic dermatology

14 June 2018