کربوکسی تراپی و PRP کدامیک در درمان استریا موثرتر است؟

استریا به اسکارهای پوستی با فرورفتگی های خطی روی پوست اطلاق می شود. منشأ اصلی ایجاد هنوز مشخص نشده است؛ ولی در بررسی های بافت شناسی انجام شده، کاهش کلاژن پوست و فیبرونکتین بافتی مشخص گردیده است.

درمان های متعددی برای استریا پیشنهاد شده است ولی هیچکدام از این روش های درمانی، رضایت مندی کامل برای بیماران ایجاد نمی کند.

دریک مطالعه مقایسه ای که در بیست بیمار مبتلا به استریای سفید رنگ (Stria Alba) در مصر انجام شده است، دو روش درمانی کربوکسی تراپی و PRP مورد بررسی قرار گرفت.

در استریاهای سمت راست پوست بدن بیماران PRP و در سمت چپ پوست بدن 4 جلسه کربوکسی تراپی به فاصله هر 3-4 هفته یکبار انجام گردید و رنگ آمیزی برای ارزیابی فیبرونکتین بافتی انجام گردید (قبل و بعد از درمان).

در هر دو ناحیه درمان شده با دو روش درمان، پاسخ درمانی خوب ایجاد شده بود و تفاوتی بین دو روش درمان از لحاظ بالینی مشاهده نگردید.

در بررسی بافت شناسی، پاسخ درمانی در گروه درمان شده با روش کربوکسی تراپی نسبت به PRP بهتر بود.

منبع: Journal of cosmetic dermatology

January 2018