عکس بیماری درماتومیوزیت

اریتم و تلانژکتازی در اطراف ناخن