چگونه جوش های چرکين ناحيه تناسلی را می توان درمان کرد؟

پاسخ: دکتر محمد مهدی زارع متخصص پوست، مو و زیبایی

رعايت بهداشت فردی و شيو كردن منظم موهای زائد تا حد زيادی از بروز اين جوشها جلوگيری مينمايد. در صورت بروز مكرر جوش های ناحيه تناسلی در قدم اول بايد احتمال وجود بيماری هایی مثل کورک راجعه و هيدرآدنيت چرکی توسط متخصص پوست بررسی شود و در قدم بعد با انجام كشت ميكروبی نوع عامل تشخيص داده شود و درمان آغاز گردد.