نام: گیاه هماور (گوش خر)

نام علمی: Symphytum

خواص پوستی: ترمیم زخم، بهبود شقاق نوک پستان، نرم کننده پوست