نام: گیاه انجبار

نام علمی: Bistort

خواص پوستی: ترمیم زخم