شوکران آبی

اين گياه موجب درگیری سیستم عصبی مي‌شود.