متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مرتضى ادبى

شماره نظام پزشکی:٤٧٩٩٧

شماره عضویت انجمن:١٣٠٢

آدرس: بابل میدان کشورى- خیابان سرگرد قاسمى - مجتمع پزشکى باران- طبقه سوم

تلفن: ٠١١٣٢٢٨٨٨٣٨