چه میزان کرم برای پوست صورت لازم است؟

پاسخ : دکترمرتضی حیدری متخصص پوست  :

برای سطحی معادل یک کف دست بمیزان 0/25 گرم از کرم مورد مصرف لازم است یعنی اگر یک تیوپ کرم با قطر دهانه خروجی 5 میلی متر داشته باشیم و به اندازه بند انتهائی انگشت اشاره از آن کرم برداریم این میزان معادل 0/5 گرم یا به اندازه دو کف دست و یا به اندازه صورت کامل فرد می شود.

به این مقدار کرم  finger tip unit یا واحد بند انگشت می گویند.