عوارض جانبی تزریق ژل چیست؟  

پاسخ: دکتر مجتبی قمری متخصص پوست، مو و زیبایی

عوارض تزريق ژل چند گروه هستند:

- اول عوارض مربوط به زمان و محل تزريق كه عبارتند از تورم و كبودی و درد ناحيه كه اكثرا ظرف يک تا هفت روز برطرف ميشوند و ميتوان با كمپرسهای ملايم سرد و گرم از بروز و يا طول كشيدن آن جلوگيری كرد. 

- گاهی خونريزی هايی كه در محل تزريق ايجاد ميشود ميتوانند كانونی برای عفونت بعدی شوند كه در اين موارد با تجويز آنتی بيوتيک كوتاه مدت مشكل را میتوان حل نمود. 

- از عوارض ديگر ميتوان حساسيت به مواد تزريقی را نام برد كه ميتواند بصورت تورم پايدار و دردناک همراه خارش تا عفونت و تشكيل بافت نابجا بروز كند. 

- همچنين ممكن است به دليل اختلال تكنيكی يا سليقه ای پس از تزريق حجم و شكل ناحيه مورد پسند نباشد كه در مورد ژل های هيالورونيك اسيد خالص با تزريق آمپول هیالاز در چند دقيقه ژل تزريقی حل شده و مشكل برطرف ميگردد.

- از عوارض ديگر، عفونت محل تزریق است كه به علل مختلف از جمله عدم استريليزاسيون كافی و مناسب، ضعف ايمنی شخص و در مواردی خونريزی های داخلی بروز می نمايد كه با تجويز آنتی بيوتيک مناسب و در مواردی تخليه ژل توسط متخصص پوست مشكل حل ميشود. 

- از عوارض بسيار نادرتر ولی جدی، وارد شدن ژل تزريقی به داخل عروق در حين تزريق ميباشد كه فرد در همان لحظه دچار درد شديد و رنگ پريدگی ناحيه ای و سوزش شديد ميگردد كه این مشکل باید بصورت اورژانس مورد درمان قرار گیرد.