فولیکولیت کاذب (Pseudo folliculitis)

این بیماری بعلت برگشت موها به داخل پوست ایجاد میشود و بعد از رشد موها به داخل پوست، واکنش التهابی از نوع واکنش های جسم خارجی ایجاد میشود. بیماری در نواحی  مودار بدن که موهای آن ناحیه کنده یا شیو شود، رخ میدهد.

محلهای شایع بیماری شامل : ریش، زیر بغل، ناحیه شرمگاهی و ساق پا می باشد. بیماری در مردان سیاه پوست و افراد با موهای فر بیشتر دیده میشود. بدنبال شیو کردن موها خصوصا زمانیکه موها خلاف جهت خواب مو اصلاح شوند و یا بدنبال کندن موها، بین روزهای دوم تا هفتم بعد از اصلاح، موهای رشد کرده مجددا به داخل پوست برگشت میکنند و ایجاد یک واکنش جسم خارجی در داخل پوست می نمایند.

شکل بالینی بیماری بصورت جوشهای قرمز و چرکی است که گاهی بعد از اصلاح مجدد مو، دچار خونریزی میشوند. با تداوم بیماری ممکن است لکهای بعد از التهاب در محل ضایعات رخ دهد و در بیماران مستعد حتی ممکن است کلویید روی محل جوشها ایجاد شود.

عوارض نادر شامل آبسه و ایجاد فیستول در پوست ناحیه درگیر میباشد. تشخیص بیماری ساده است و با مشاهده موهای برگشته به داخل پوست اثبات میشود.

 درمان:

1) موهای ناحیه درگیر بایستی روزانه کوتاه شوند و یا اینکه بیش از 7 روز باقی بمانند چرا که در طی این زمان موها به داخل برگشت میکنند. درموارد شدید بیماری، نیاز به بلند نگه داشتن موها تا 30 روز میباشد.

 2) در صورت امکان شیو کردن و کندن موها حذف شود ولی در صورت لزوم، شیو کردن موها بایستی در جهت خواب مو باشد و از شیو کردن برعکس بایستی اجتناب نمود.

 3) موقع اصلاح مو، نبایستی پوست را به اطراف بکشیم چون ریسک برگشت مو بیشتر میشود.

 4) تیغ های یک لبه ای از تیغ های چند لبه ای برای شیو کردن در این موارد مناسب تر میباشند.

 5) در موارد التهابی شدید از کمپرس گرم و خارج کردن موها میتوان استفاده نمود.

منبع: دکتر سید حسن اعتمادزاده متخصص پوست، مو و زیبایی