متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر پژمان مباشر

شماره نظام پزشکی: 87112

شماره عضویت انجمن:1878

آدرس: تهران- خیابانولیعصر- بالاترازتوانیر- كوچهشاهین- درمانگاهتخصصیپوستومویبهسیما

تلفن: ٠٩١٢٢١٤٠٧١٢