درچه مواردی تزريق ژل قدغن است؟

پاسخ: دکتر مجتبی قمری متخصص پوست، مو و زیبایی

- تزريق ژل در مواردی كه شخص بيماری های عفونی و يا التهابی فعال دارد مخصوصا چنانچه در نزديكی ناحيه تزريق دچار اين مشكلات باشد، ممنوع است.

- همچنين حساسيت به تركيبات ژل از ديگر موارد ممنوعيت تزريق است كه با تست قبل از تزريق قابل پیشگیری ميباشد. 

- ابتلا به بيماری های مزمنی كه رو به پيشرفت هستند از علل ديگر ممنوعيت ميباشد. 

- تزريق ژل در ناحیه مجاور يا دقيقا در محل تزريق ژل های ماندگار قبلی همانند ژل پاژ ايجاد مشكل می نمايد 

- همانند بسياری از اقدامات زيبايی، تزريق ژل در افرادی كه دچار اختلال خود زشت پنداری و يا توقعات غير منطقی هستند ممنوع میباشد.