اسپیرونولاکتون (Spironolacton) بطور موثری، آکنه را در زنان جوان درمان می کند.

در یک مصاحبه که با خانم دکتر ارین روبرت در کنفرانس سالانه انجمن پوست اطفال در مایو کلینیک صورت گرفت؛ ایشان اعلام کردند که اسپیرونولاکتون داروی کم خطر و موثر برای درمان آکنه در زنان جوان می باشد.

این دارو به میزان قابل توجهی در درمان بیماری های مختلف پوستی مورد استفاده قرار می گیرد و در آکنه جوانی (ولگاریس) زنان نیز مورد استفاده قرار گرفته است ولی هنوز مورد تأیید انجمن غذا و داروی آمریکا FDA جهت درمان آکنه، قرار نگرفته است. دکتر روبرت گفتند که هنوز اطلاعات کامل در مورد بی خطری و اثربخشی درمان آکنه با این دارو در اطفال و نوجوانان مشخص نشده است.

در یک مطالعه گذشته نگر که توسط دکتر روبرت و همکارانش در مایو کلینیک انجام شد، 80 خانم دچار آکنه با سن زیر 21 سال تحت بررسی قرار گرفتند.

این بیماران در دو گروه مطالعاتی قرار گرفته بودند. در یک گروه اسپیرونولاکتون و درمان های موضعی تجویز شده بود و در گروه دوم اسپیرونولاکتون به همراه یک داروی خوراکی آنتی بیوتیک یا هورمون جلوگیری از بارداری OCP تجویز شده بود.

بیماران بطور میانگین 11.2 ماه مورد بررسی قرار گرفتند؛ میانگین سنی بیماران 19 سال بود.

71.3 درصد بیماران دچار تشدید آکنه با شکل قاعدگی خود بودند، 67.5 درصد آکنه در ناحیه خط فک داشتند، 58.8 درصد سابقه مصرف قرص جلوگیری از بارداری حاوی استروژن داشتند و 93.8 درصد این بیماران، پاسخ به درمان های قبلی خود نداده بودند.

میانگین مصرف روزانه اسپیرونولاکتون برای این مطالعه 100mg بود. (200-25میلیگرم)

64 بیمار (80%) در درمان با اسپیرونولاکتون در این مطالعه، بهبود داشتند ولی 20% بیماران پاسخ خوب به درمان ندادند که برای این بیماران روآکوتان تجویز شد. 3 بیمار (8/3 درصد) دچار عوارض سردرد، سرگیجه و خستگی شدند و 5 بیمار هم مصرف دارو را قطع کردند.

در نهایت دکتر روبرت این جمله را گفت که اسپیرونولاکتون موجب بهبود آکنه می شود و درمان خوب و بی خطر است و درمان باید با دز 100 میلی گرم روزانه آغاز شود.

منبع: Pediatric News

       July 2018