مصرف همزمان آسپرین با مینوکسیدیل، اثر دارویی مینوکسیدیل را کاهش می دهد

مینوکسیدیل تنها داروی موضعی OTC تایید شده انجمن غذا و داروی آمریکا، یک پیش دارو است که در سطح غلاف خارجی مو به فرم فعال یعنی مینوکسیدیل سولفات تبدیل میشود و این ماده موجب تقویت و رشد مو میگردد و این واکنش توسط آنزیم سولفوترنسفراز (sulfotransferase) تسهیل میشود. آسپرین که یک داروی مصرفی شایع خصوصا در افراد مسن می باشد باعث مهار این آنزیم میگردد. با مهار این آنزیم تولید پیش دارو نیز کم میشود و اثر مینوکسیدیل کاهش می یابد. با مصرف همزمان آسپرین و مینوکسیدیل، اثر درمانی این دارو از ۵۰ درصد به ۲۷ درصد کاهش پیدا می نماید. داروهای فیناستراید و تره تینوئین که اثر این آنزیم را بیشتر میکنند موجب افزایش اثر مینوکسیدیل خواهند گردید.

منبع: Pubmed. dermatologic therapy

                    sep 2018