استفاده از داروهای ضد افسردگی خوراکی در خارش مزمن

خارش مزمن موجب افت عملکرد در زندگی فرد مبتلا می گردد و در بخشی از بیماران دچار خارش، علت ایجاد آن مشخص نمی گردد و پزشکان برای تسکین بیماران از درمان های علامتی استفاده می نمایند. که بطور عمده از داروهای ضد خارش موضعی و آنتی هیستامین های خوراکی در این موارد استفاده میشود. 

یکی از روش های درمانی خارش مزمن در افرادی که علتی برای خارش آنها پیدا نمی شود، استفاده از داروهای ضد افسردگی است.

در یک بررسی که در هلند بر روی 35 مطالعه قبلی در درمان خارش با داروهای ضد افسردگی شامل: فلوکستین، فلوواکسامین، پارکستین، سرترالین، آمی تریپتیلین، نورتریپتیلین، دوکسپین و میرتازاپین انجام شده بود مشخص شد که خارش بیماران خصوصا در افراد با سابقه خارش ناشی از اورمی، خارش ناشی از کلستاز کبدی و خارش های پارانئوپلاستیک، به درمان با داروهای ضد افسردگی پاسخ مناسبی داده اند.

در این مطالعه پیشنهاد شده که در خارش های مزمنی که علتی برای آنها پیدا نمیشود و به درمان با داروهای موضعی ضد خارش و آنتی هیستامین های خوراکی پاسخ نمی دهند می توانیم از داروهای ضد افسردگی خوراکی استفاده نماییم.

منبع: Journal of American Academy of Dermatology (JAAD)

December 2017 vol.77